Quyết định
#Tên tài liệu
 1 Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 74 /2008/QĐ-BNN ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ NN và PTNT)
 Tải xuống
Tên file:  Danh muc CITES .doc
Dung lượng:  2,216,960 bytes   -   Số lần tải xuống:  22523
 2 Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020
 Tải xuống
Tên file:  Dean RDD 2008 chinh sua1.doc
Dung lượng:  537,600 bytes   -   Số lần tải xuống:  3914
 3 Quyết định 1125/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định tạm thời về quản lý nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên.
 Tải xuống
Tên file:  QD_duy_tu_bao_duong.pdf
Dung lượng:  6,016,122 bytes   -   Số lần tải xuống:  4459
 4 Quyết định 197/QĐ/BNN-KL ngày 27/01/2005 về Hướng dẫn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh
 Tải xuống
Tên file:  QD197_BNN_2005.zip
Dung lượng:  755,613 bytes   -   Số lần tải xuống:  3359
 5 Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 của Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon
 Tải xuống
Tên file:  799.pdf
Dung lượng:  761,184 bytes   -   Số lần tải xuống:  3381
 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
 Tải xuống
Tên file:  QD07.pdf
Dung lượng:  1,341,007 bytes   -   Số lần tải xuống:  11230
 7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
 Tải xuống
Tên file:  39-2012-QD-TTg.pdf
Dung lượng:  370,242 bytes   -   Số lần tải xuống:  6235
 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng
 Tải xuống
Tên file:  24-2012-QD-TTg.pdf
Dung lượng:  464,549 bytes   -   Số lần tải xuống:  4917
 9 Quyết định phân công lãnh đạo Cục Kiểm lâm
 Tải xuống
Tên file:  QDLDCuc11.doc
Dung lượng:  52,224 bytes   -   Số lần tải xuống:  4692
 10 Quyết định phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Cục Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Cục Kiểm lâm
Tên file:  QDphanconglanh dao10.doc
Dung lượng:  48,128 bytes   -   Số lần tải xuống:  4288
 11 Quyết định phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020
 Tải xuống
Tên file:  QD de an RDD 2008.doc
Dung lượng:  195,072 bytes   -   Số lần tải xuống:  2642
 12 Quyết định số 01/2002/QĐ-BNN ngày 02/01/2002 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 01/2002/QĐ-BNN ngày 02/01/2002 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL
Tên file:  01-2002-QD-BNN.doc
Dung lượng:  28,672 bytes   -   Số lần tải xuống:  2825
 13 Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05/01/1999 Ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản (Kèm theo Quy chế)
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05/01/1999 Ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản (Kèm theo Quy chế)
Tên file:  02-1999-QD-BNN- PTLN.doc
Dung lượng:  189,440 bytes   -   Số lần tải xuống:  5195
 14 Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 05/01/2005 Về việc ban hành Quy định về quản lý gấu nuôi nhốt
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 05/01/2005 Về việc ban hành Quy định về quản lý gấu nuôi nhốt
Tên file:  02-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  152,064 bytes   -   Số lần tải xuống:  2843
 15 Quyết định số 02/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm" giai đoạn 2007-2010
 Tải xuống
Tên file:  QD 02-2007-TTg.doc
Dung lượng:  141,824 bytes   -   Số lần tải xuống:  3378
 16 Quyết định số 03/2005/QĐ-BNN ngày 07/01/2005 Ban hành Quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 03/2005/QĐ-BNN ngày 07/01/2005 Ban hành Quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ
Tên file:  03-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  67,584 bytes   -   Số lần tải xuống:  2543
 17 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-KL ngày 02/02/2004 Ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-KL ngày 02/02/2004 Ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác
Tên file:  04-2004-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  200,192 bytes   -   Số lần tải xuống:  19051
 18 Quyết định số 04/2010/QĐ-TTG ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 04/2010/QĐ-TTG ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên file:  QD4TTG.pdf
Dung lượng:  391,985 bytes   -   Số lần tải xuống:  6269
 19 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm
Tên file:  06-2007-qd-bnn.doc
Dung lượng:  65,536 bytes   -   Số lần tải xuống:  1841
 20 Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Thành lập Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Thành lập Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Tên file:  07-2007-qd-bnn.doc
Dung lượng:  70,656 bytes   -   Số lần tải xuống:  2120
 21 Quyết định số 08 /2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 08 /2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở
Tên file:  271251049.doc
Dung lượng:  62,976 bytes   -   Số lần tải xuống:  1832
 22 Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên
Tên file:  08-2001-QD-TTg.doc
Dung lượng:  213,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  2633
 23 Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (kèm theo quy chế)
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (kèm theo quy chế)
Tên file:  08-2001-QD-TTg.doc
Dung lượng:  213,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  2578
 24 Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm lâm
Tên file:  09-2006-QD-BNV.doc
Dung lượng:  107,520 bytes   -   Số lần tải xuống:  5301
 25 Quyết định số 10/2002/QĐ-TTg ngày 14/01/2002 Về việc phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chương trình thời kỳ 2001-2005
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 10/2002/QĐ-TTg ngày 14/01/2002 Về việc phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chương trình thời kỳ 2001-2005
Tên file:  10-2002-QD-TTg.doc
Dung lượng:  49,152 bytes   -   Số lần tải xuống:  6423
 26 Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Tên file:  100-2007-QD-TTg.doc
Dung lượng:  61,440 bytes   -   Số lần tải xuống:  2958
 27 Quyết định số 1016/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/04/2007 Thành lập Cơ quan đại diện của Cơ quan quản lý CITES tại phía nam
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 1016/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/04/2007 Thành lập Cơ quan đại diện của Cơ quan quản lý CITES tại phía nam
Tên file:  1016-QD-BNN-TCCB.doc
Dung lượng:  46,592 bytes   -   Số lần tải xuống:  1621
 28 Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
Tên file:  QD_104.zip
Dung lượng:  35,752 bytes   -   Số lần tải xuống:  2360
 29 Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
Tên file:  mau_tham_dinh.doc
Dung lượng:  163,840 bytes   -   Số lần tải xuống:  5375
 30 Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006
Tên file:  QD_sua44.doc
Dung lượng:  53,760 bytes   -   Số lần tải xuống:  4786
  1/5 
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH