Chúc mừng năm mới – Xuân Giáp Thìn!
Quyết định
#Tên tài liệu
 31 Quyết định số 111/2001/QĐ-BNN ngày 23/11/2001 Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 111/2001/QĐ-BNN ngày 23/11/2001 Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng
Tên file:  111-2001-QD-BNN.doc
Dung lượng:  56,320 bytes   -   Số lần tải xuống:  1497
 32 Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
Tên file:  1118_2008_QD-BKH_08 Mau ho so moi thau mua sam hang hoa(ban moi).pdf
Dung lượng:  2,128,568 bytes   -   Số lần tải xuống:  19778
 33 Quyết định số 112 /2008/QĐ-BNN Về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng,
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 112 /2008/QĐ-BNN Về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng,
Tên file:  QD112 DMGR.zip
Dung lượng:  743,198 bytes   -   Số lần tải xuống:  3596
 34 Quyết định số 114/QĐ-KL của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng nhiệm vụ và biên chế các phòng, văn phòng, đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 114/QĐ-KL của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng nhiệm vụ và biên chế các phòng, văn phòng, đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm
Tên file:  114-QD-KL.zip
Dung lượng:  106,553 bytes   -   Số lần tải xuống:  1770
 35 Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 07/11/2005 Về phê duyệt Đề án thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 07/11/2005 Về phê duyệt Đề án thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên
Tên file:  1174-QD-TTg.doc
Dung lượng:  54,784 bytes   -   Số lần tải xuống:  1510
 36 Quyết định số 118/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng I
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định sô 118/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng I
Tên file:  118-QD-VP.doc
Dung lượng:  85,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  1820
 37 Quyết định số 119/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng II
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định sô 119/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng II
Tên file:  119-QD-VP.doc
Dung lượng:  85,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  1862
 38 Quyết định số 120/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng III
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định sô 120/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng III
Tên file:  120-QD-VP.doc
Dung lượng:  85,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  1769
 39 Quyết định số 1207 /QĐ-KL-THTK ngày 17/10/2007 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 1207 /QĐ-KL-THTK ngày 17/10/2007 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm
Tên file:  Mang_Kiemlam.zip
Dung lượng:  23,430 bytes   -   Số lần tải xuống:  472
 40 Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính
Tên file:  13-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  31,744 bytes   -   Số lần tải xuống:  1469
 41 Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lầm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lầm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều
Tên file:  132-2006-QD-TTg.doc
Dung lượng:  51,714 bytes   -   Số lần tải xuống:  2167
 42 Quyết định số 14/2002/QĐ-BNN ngày 27/2/2002 Về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 14/2002/QĐ-BNN ngày 27/2/2002 Về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES
Tên file:  14-2002-QD-BNN.doc
Dung lượng:  4,922,368 bytes   -   Số lần tải xuống:  2209
 43 Quyết định số 14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh
Tên file:  14-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  62,464 bytes   -   Số lần tải xuống:  3961
 44 Quyết định số 148/1999/QĐ-TTg ngày 07/7/1999 Về việc sử đổi đoạn đầu của điểm b, khoản 3, mục II Điều 1 của Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 148/1999/QĐ-TTg ngày 07/7/1999 Về việc sử đổi đoạn đầu của điểm b, khoản 3, mục II Điều 1 của Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn
Tên file:  148-1999-QD-TTg.doc
Dung lượng:  29,696 bytes   -   Số lần tải xuống:  1126
 45 Quyết định số 1494/2001/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2001 Ban hành quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 1494/2001/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2001 Ban hành quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Tên file:  1494-2001-QD-TCHQ.doc
Dung lượng:  74,752 bytes   -   Số lần tải xuống:  1364
 46 Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
Tên file:  15-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  187,392 bytes   -   Số lần tải xuống:  1924
 47 Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
Tên file:  150-2005-QD-TTG.doc
Dung lượng:  78,336 bytes   -   Số lần tải xuống:  1484
 48 Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL ngày 05/11/1999 Ban hành quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL ngày 05/11/1999 Ban hành quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép
Tên file:  152-1999-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  36,352 bytes   -   Số lần tải xuống:  1130
 49 Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp
Tên file:  16-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  58,368 bytes   -   Số lần tải xuống:  2242
 50 Quyết định số 16/2006/QĐ-BTNMT ngày 09/10/2006 Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 16/2006/QĐ-BTNMT ngày 09/10/2006 Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng
Tên file:  16_2006_QD_BTNMT.doc
Dung lượng:  182,272 bytes   -   Số lần tải xuống:  2095
 51 Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 - 2015
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 - 2015
Tên file:  QD1698TTG.pdf
Dung lượng:  94,216 bytes   -   Số lần tải xuống:  2919
 52 Quyết định số 17/2005/QĐ-BNN ngày 22/3/2005 Về việc Bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ và tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc Bộ
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 17/2005/QĐ-BNN ngày 22/3/2005 Về việc Bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ và tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc Bộ
Tên file:  17-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  48,128 bytes   -   Số lần tải xuống:  1149
 53 Quyết định số 17/2005/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2005 Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình 1/2000 và 1/5000 bằng công nghệ ảnh số
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 17/2005/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2005 Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình 1/2000 và 1/5000 bằng công nghệ ảnh số
Tên file:  QD17-2005-BTNMT.doc
Dung lượng:  140,288 bytes   -   Số lần tải xuống:  2591
 54 Quyết định số 1717 QĐ/BNN - KL ngày 13/6/2006 Phê duyệt chương trình nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 1717 QĐ/BNN - KL ngày 13/6/2006 Phê duyệt chương trình nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010
Tên file:  1717-2006-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  431,104 bytes   -   Số lần tải xuống:  2780
 55 Quyết định số 173/QĐ-KL-TC ngày 09/02/2007 Về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 173/QĐ-KL-TC ngày 09/02/2007 Về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm
Tên file:  173_QD_KL_TT_XDLL.doc
Dung lượng:  99,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  1374
 56 Quyết định số 1739/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng toàn quốc năm 2012
 Tải xuống
Tên file:  hientrangrung_2012 (1).zip
Dung lượng:  254,369 bytes   -   Số lần tải xuống:  1199
 57 Quyết định số 176/2002/QĐ-TTg ngày 03/12/2002
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 176/2002/QĐ-TTg ngày 03/12/2002 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005
Tên file:  176-2002-QD-TTg.doc
Dung lượng:  38,912 bytes   -   Số lần tải xuống:  1400
 58 Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 Về quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 Về quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
Tên file:  178-2001-QD-TTG.doc
Dung lượng:  83,968 bytes   -   Số lần tải xuống:  3723
 59 Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Quy định chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Quy định chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020
Tên file:  18-2007-QD-TTg.doc
Dung lượng:  735,744 bytes   -   Số lần tải xuống:  3320
 60 Quyết định số 1828/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/8/2011 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2010
 Tải xuống
Tên file:  QD1828.pdf
Dung lượng:  367,375 bytes   -   Số lần tải xuống:  2664
  2/5    |    
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Nắng nóng gây cháy rừng miền trung  
THƯ VIỆN ẢNH