Nghị Định
#Tên tài liệu
 1 Nghị định 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Tên file:  139-2004-ND-CP.doc
Dung lượng:  192,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  4862
 2 Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng
Tên file:  74-2010-ND-CP.pdf
Dung lượng:  290,390 bytes   -   Số lần tải xuống:  10867
 3 Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên file:  75-2009-ND-CP.doc
Dung lượng:  24,064 bytes   -   Số lần tải xuống:  1943
 4 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên file:  4155281.doc
Dung lượng:  116,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  2061
 5 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Tên file:  05_2008_ND_CP.doc
Dung lượng:  76,800 bytes   -   Số lần tải xuống:  3736
 6 Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 Quy định Về phòng cháy và chữa cháy rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 Quy định Về phòng cháy và chữa cháy rừng
Tên file:  09-2006-ND-CP.doc
Dung lượng:  129,024 bytes   -   Số lần tải xuống:  6722
 7 Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ
Tên file:  102-2007-ND-CP.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  3314
 8 Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tên file:  103-2007-ND-CP.doc
Dung lượng:  99,840 bytes   -   Số lần tải xuống:  2140
 9 Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 Về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 Về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã
Tên file:  11-2002-ND-CP.doc
Dung lượng:  154,112 bytes   -   Số lần tải xuống:  3254
 10 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Tên file:  114-2002-ND-CP.doc
Dung lượng:  80,896 bytes   -   Số lần tải xuống:  3366
 11 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng
Tên file:  ND117CP.PDF
Dung lượng:  903,208 bytes   -   Số lần tải xuống:  9963
 12 Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm
Tên file:  119-2006-ND-CP.doc
Dung lượng:  1,032,704 bytes   -   Số lần tải xuống:  11488
 13 Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tên file:  129-2003-ND-CP.doc
Dung lượng:  29,184 bytes   -   Số lần tải xuống:  3854
 14 Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2001 Về bảo hộ giống cây trồng mới
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2001 Về bảo hộ giống cây trồng mới
Tên file:  13-2001-ND-CP.doc
Dung lượng:  107,520 bytes   -   Số lần tải xuống:  1358
 15 Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên file:  153-2005-ND-CP.doc
Dung lượng:  120,063 bytes   -   Số lần tải xuống:  1782
 16 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Tên file:  158-2007-ND-CP.doc
Dung lượng:  57,344 bytes   -   Số lần tải xuống:  4416
 17 Nghị định số 159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Tên file:  159-2007-ND-CP.doc
Dung lượng:  233,472 bytes   -   Số lần tải xuống:  7128
 18 Nghị định số 17/2002/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/CP
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 17/2002/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/CP
Tên file:  17-2002-ND-CP.doc
Dung lượng:  125,952 bytes   -   Số lần tải xuống:  2452
 19 Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải xuống
Tên file:  199-nd.pdf
Dung lượng:  391,738 bytes   -   Số lần tải xuống:  1112
 20 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Tên file:  NDCP 204 2004 ND-CP.pdf
Dung lượng:  462,997 bytes   -   Số lần tải xuống:  294675
 21 Nghị định số 22/CP ngày 9/3/1995 Ban hành Bản quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 22/CP ngày 9/3/1995 Ban hành Bản quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng
Tên file:  22-cp.doc
Dung lượng:  51,200 bytes   -   Số lần tải xuống:  2807
 22 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng
Tên file:  23-2006-ND-CP.doc
Dung lượng:  303,616 bytes   -   Số lần tải xuống:  7262
 23 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 Tải xuống
Tên file:  ND 25_post.doc
Dung lượng:  160,768 bytes   -   Số lần tải xuống:  2779
 24 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Tên file:  26-2007-ND-CP.doc
Dung lượng:  293,888 bytes   -   Số lần tải xuống:  1742
 25 Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 Tải xuống
Tên file:  26ND.PDF
Dung lượng:  453,020 bytes   -   Số lần tải xuống:  3887
 26 Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Tên file:  32-2006-ND-CP.doc
Dung lượng:  349,184 bytes   -   Số lần tải xuống:  8772
 27 Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 Quản lý vũ khí vật liệu nổ
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 Quản lý vũ khí vật liệu nổ
Tên file:  47-cp.doc
Dung lượng:  95,744 bytes   -   Số lần tải xuống:  2067
 28 Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung Danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm ban hành theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung Danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm ban hành theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng
Tên file:  48-2002-ND-CP.doc
Dung lượng:  326,656 bytes   -   Số lần tải xuống:  2939
 29 Nghị định số 48/2007/NĐ-CP Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng
 Tải xuống
Tên file:  ND 48_2007(xac dinh gia rung).docx
Dung lượng:  44,048 bytes   -   Số lần tải xuống:  4658
 30 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Tên file:  64-2007-ND-CP.DOC
Dung lượng:  223,744 bytes   -   Số lần tải xuống:  2110
  1/2 
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH