Chỉ thị
#Tên tài liệu
 1 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác BVR và PCCCR
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác BVR và PCCCR
Tên file:  Chi thi BVR - PCCCR 11-2009 BNN.doc
Dung lượng:  43,520 bytes   -   Số lần tải xuống:  3673
 2 Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác PCCC
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác PCCC
Tên file:  02-2006-CT-TTg.doc
Dung lượng:  37,888 bytes   -   Số lần tải xuống:  2223
 3 Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép
Tên file:  08-2006-ct-ttg.doc
Dung lượng:  49,664 bytes   -   Số lần tải xuống:  4937
 4 Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18/02/1998 Về các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ mùa màng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18/02/1998 Về các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ mùa màng
Tên file:  09-1998-CT-TTg.doc
Dung lượng:  32,256 bytes   -   Số lần tải xuống:  1431
 5 Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng
Tên file:  12-2003-CT-TTg.doc
Dung lượng:  51,200 bytes   -   Số lần tải xuống:  3705
 6 Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/4/2007 Về việc tăng cường công tác Quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/4/2007 Về việc tăng cường công tác Quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã
Tên file:  1284-CT-BNN-KL.doc
Dung lượng:  90,624 bytes   -   Số lần tải xuống:  2393
 7 Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN ngày 13/02/2007 Về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN ngày 13/02/2007 Về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy
Tên file:  15-2007-ct-bnn.doc
Dung lượng:  46,592 bytes   -   Số lần tải xuống:  1933
 8 Chỉ thị số 1685 của TTCP về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp BVR, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ
 Tải xuống
Tên file:  Chi thi 1685 cua TTCP.pdf
Dung lượng:  1,976,415 bytes   -   Số lần tải xuống:  5553
 9 Chỉ thị số 19/1998/CT-TTg ngày 17/4/1998 Về các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 19/1998/CT-TTg ngày 17/4/1998 Về các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
Tên file:  19-1998-CT-TTG.doc
Dung lượng:  31,232 bytes   -   Số lần tải xuống:  1778
 10 Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12/12/2002 Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12/12/2002 Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Tên file:  21-2002-CT-TTg.doc
Dung lượng:  33,792 bytes   -   Số lần tải xuống:  2106
 11 Chỉ thị số 286/TTg ngày 02/5/1997 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 286/TTg ngày 02/5/1997 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng
Tên file:  286-TTg.doc
Dung lượng:  49,152 bytes   -   Số lần tải xuống:  2464
 12 Chỉ thị số 30/2001/CT-TTg ngày 4/12/2001 Về tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng tại các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 30/2001/CT-TTg ngày 4/12/2001 Về tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng tại các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua
Tên file:  30-2001-CT-TTg.doc
Dung lượng:  36,864 bytes   -   Số lần tải xuống:  2260
 13 Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 Về thực hiện theo dõi diễn biến Tài nguyên rừng và Đất lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 Về thực hiện theo dõi diễn biến Tài nguyên rừng và Đất lâm nghiệp
Tên file:  32-2000-CT-BNN-KL.doc
Dung lượng:  43,008 bytes   -   Số lần tải xuống:  2355
 14 Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
Tên file:  chithi34-ttg.doc
Dung lượng:  47,104 bytes   -   Số lần tải xuống:  1868
 15 Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 Về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất)
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 Về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất)
Tên file:  38-2005-CT-TTG.doc
Dung lượng:  33,280 bytes   -   Số lần tải xuống:  3244
 16 Chỉ thị số 45/2007/CT-BNN ngày 25/5/2007 Về việc khẩn trương triển khai đổi mới tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm ở địa phương
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 45/2007/CT-BNN ngày 25/5/2007 Về việc khẩn trương triển khai đổi mới tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm ở địa phương
Tên file:  45_2007_CT_BNN.doc
Dung lượng:  41,472 bytes   -   Số lần tải xuống:  2691
 17 Chỉ thị số 58/1999/CT-BNN-KL ngày 30/3/1999 Về chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại rừng trồng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 58/1999/CT-BNN-KL ngày 30/3/1999 Về chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại rừng trồng
Tên file:  58-1999-CT-BNN-KL.doc
Dung lượng:  30,720 bytes   -   Số lần tải xuống:  1751
 18 Chỉ thị số 68/2007/CT-BNN ngày 11/7/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý khai thác và tiêu thụ gỗ sưa
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 68/2007/CT-BNN ngày 11/7/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý khai thác và tiêu thụ gỗ sưa
Tên file:  68-2007-CT-BNN.doc
Dung lượng:  48,128 bytes   -   Số lần tải xuống:  1678
 19 Chỉ thị số 68/2007/CT-BNN ngày 11/7/2007 Về tăng cường quản lý khai thác và tiêu thụ gỗ sưa
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 68/2007/CT-BNN ngày 11/7/2007 Về tăng cường quản lý khai thác và tiêu thụ gỗ sưa
Tên file:  68-2007-CT-BNN.doc
Dung lượng:  52,224 bytes   -   Số lần tải xuống:  1695
 20 Chỉ thị số 75/2005/CT-BNN ngày 15/11/2005 Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 75/2005/CT-BNN ngày 15/11/2005 Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Tên file:  75-2005-CT-BNN.doc
Dung lượng:  46,592 bytes   -   Số lần tải xuống:  2020
 21 Chỉ thị số 88/2006/CT-BNN ngày 27/9/2006 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Chỉ thị số 88/2006/CT-BNN ngày 27/9/2006 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm
Tên file:  88-2006-CT-BNN.doc
Dung lượng:  53,760 bytes   -   Số lần tải xuống:  1844
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH