Thông tư
#Tên tài liệu
 31 Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
 Tải xuống
Tên file:  Thong tu 01.doc
Dung lượng:  291,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  11740
 32 Thông tư số 01/2011/TT-BNN ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
 Tải xuống
Tên file:  01TT-BNV.pdf
Dung lượng:  671,083 bytes   -   Số lần tải xuống:  13043
 33 Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 9/7/2009 hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 9/7/2009 hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại
Tên file:  thongtu03.zip
Dung lượng:  288,360 bytes   -   Số lần tải xuống:  638
 34 Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 ngày Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 ngày Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
Tên file:  04-2006-TT-BTC.doc
Dung lượng:  67,584 bytes   -   Số lần tải xuống:  2400
 35 Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1986 của Chính phủ về quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1986 của Chính phủ về quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Tên file:  05-TT-BNV (C13).doc
Dung lượng:  91,136 bytes   -   Số lần tải xuống:  2687
 36 Thông tư số 07/2008/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04/9/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 07/2008/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04/9/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức
Tên file:  TT07_BNV_2008_thiNangNgach_CBCC.doc
Dung lượng:  99,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  2728
 37 Thông tư số 102/2000/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 Hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 102/2000/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 Hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
Tên file:  102-2000-TT-BNN-KL.doc
Dung lượng:  149,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  2208
 38 Thông tư số 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
Tên file:  TT105BTC.doc
Dung lượng:  39,404 bytes   -   Số lần tải xuống:  1374
 39 Thông tư số 111/1998/TT/BTC ngày 03/8/1998 Hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 111/1998/TT/BTC ngày 03/8/1998 Hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin
Tên file:  TT111BTC.doc
Dung lượng:  15,734 bytes   -   Số lần tải xuống:  1116
 40 Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Tên file:  118-2007-TT-BTC.doc
Dung lượng:  407,552 bytes   -   Số lần tải xuống:  3998
 41 Thông tư số 12/1998/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/1998 Hướng dẫn đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác Bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 12/1998/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/1998 Hướng dẫn đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác Bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô
Tên file:  12-1998-TT-BLD-TBXH.doc
Dung lượng:  38,912 bytes   -   Số lần tải xuống:  2448
 42 Thông tư số 123/2003/TT-BNN ngày 14/11/2003 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 123/2003/TT-BNN ngày 14/11/2003 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã
Tên file:  123-2003-TT-BNN.doc
Dung lượng:  112,128 bytes   -   Số lần tải xuống:  1583
 43 Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp
Tên file:  127-2008-TT-BNN.pdf
Dung lượng:  1,256,474 bytes   -   Số lần tải xuống:  1892
 44 Thông tư số 13/2009/TT-BNN ngày 12/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 13/2009/TT-BNN ngày 12/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng
Tên file:  13-2009-TT-BNN.doc
Dung lượng:  56,320 bytes   -   Số lần tải xuống:  3116
 45 Thông tư số 14/2006/TT-BNN ngày 07/3/2006 Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 14/2006/TT-BNN ngày 07/3/2006 Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương
Tên file:  14-2006-TT-BNN.doc
Dung lượng:  42,496 bytes   -   Số lần tải xuống:  4256
 46 Thông tư số 17/2006/TT-BNN ngày 14/3/2006
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 17/2006/TT-BNN ngày 14/3/2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg (về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên) ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
Tên file:  17-2006-TT-BNN.doc
Dung lượng:  107,008 bytes   -   Số lần tải xuống:  1467
 47 Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Tên file:  23-2007-TT-BTC.doc
Dung lượng:  76,288 bytes   -   Số lần tải xuống:  5734
 48 Thông tư số 24/2003/TT-BTC ngày 27/3/2003 Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 07/5/2002 Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án Trồng mới 5 triệu hecta rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 24/2003/TT-BTC ngày 27/3/2003 Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 07/5/2002 Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án Trồng mới 5 triệu hecta rừng
Tên file:  24-2003-TT-BTC.doc
Dung lượng:  34,304 bytes   -   Số lần tải xuống:  1209
 49 Thông tư số 25/2006/TT-BTC ngày 30/3/2006 Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm nghiệp Nhà nước, Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 25/2006/TT-BTC ngày 30/3/2006 Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm nghiệp Nhà nước, Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
Tên file:  25-2006-TT-BTC.doc
Dung lượng:  98,304 bytes   -   Số lần tải xuống:  2545
 50 Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng
Tên file:  TT-TK-KK Final.doc
Dung lượng:  1,065,472 bytes   -   Số lần tải xuống:  11938
 51 Thông tư số 27/2010/BNNPTNT ngày 04/5/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 27/2010/BNNPTNT ngày 04/5/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Tên file:  27-2010-TT-BNNPTNT.pdf
Dung lượng:  1,926,714 bytes   -   Số lần tải xuống:  3681
 52 Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Tên file:  TT28-2004-BTNMT.doc
Dung lượng:  472,576 bytes   -   Số lần tải xuống:  2969
 53 Thông tư số 28/2005/TT-BNN ngày 26/5/2005
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 28/2005/TT-BNN ngày 26/5/2005 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 63/2004/TT-BNN ngày 11/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưỡng dẫn một số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Tên file:  28-2005-TT-BNN.doc
Dung lượng:  35,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  1209
 54 Thông tư số 28/2009/TT-BNN ngày 02/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 28/2009/TT-BNN ngày 02/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tên file:  28-2009-TT-BNN.doc
Dung lượng:  247,808 bytes   -   Số lần tải xuống:  1930
 55 Thông tư số 34/2002/TT/BTC ngày 14/4/2002 Về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 34/2002/TT/BTC ngày 14/4/2002 Về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005
Tên file:  TT34-2002-BTC.doc
Dung lượng:  29,450 bytes   -   Số lần tải xuống:  995
 56 Thông tư sô 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư sô 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng
Tên file:  34-2009-TT-BNNPTNT.doc
Dung lượng:  89,088 bytes   -   Số lần tải xuống:  6445
 57 Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn
Tên file:  38-2007-TT-BNN.doc
Dung lượng:  390,656 bytes   -   Số lần tải xuống:  3472
 58 Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013 Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
 Tải xuống
Tên file:  Thong_tu_40.rar
Dung lượng:  179,156 bytes   -   Số lần tải xuống:  643
 59 Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 07/5/2002 Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 07/5/2002 Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Tên file:  43-2002-TT-BTC.doc
Dung lượng:  77,312 bytes   -   Số lần tải xuống:  1287
 60 Thông tư số 51/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trang bị, nuôi dưỡng, huấn luyện chó nghiệp của cơ quan Kiểm lâm làm công tác bảo vệ rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư số 51/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trang bị, nuôi dưỡng, huấn luyện chó nghiệp của cơ quan Kiểm lâm làm công tác bảo vệ rừng
Tên file:  51_2007_TT_BTC.pdf
Dung lượng:  2,682,463 bytes   -   Số lần tải xuống:  2156
  2/3    |    
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Nắng nóng gây cháy rừng miền trung  
THƯ VIỆN ẢNH