Thông tư
#Tên tài liệu
 1 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT
 Tải xuống
Tên file:  Thong tu 40 sua doi TT 01.doc
Dung lượng:  1,769,984 bytes   -   Số lần tải xuống:  1214
 2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng
 Tải xuống
Tên file:  60-2012-TT-BNNPTNT.pdf
Dung lượng:  2,970,456 bytes   -   Số lần tải xuống:  2253
 3 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
 Tải xuống
Tên file:  18-2013-TT-BTC.doc
Dung lượng:  68,608 bytes   -   Số lần tải xuống:  1696
 4 Thông thư liên tịch số 11/2002/TTLT-BNV-BTC-BNNPTNT ngày 25/10/2002 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2002/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức Kiểm lâm công tác trên địa bàn xã
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông thư liên tịch số 11/2002/TTLT-BNV-BTC-BNNPTNT ngày 25/10/2002 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2002/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức Kiểm lâm công tác trên địa bàn xã
Tên file:  11-2002-TTLT-BNV-BTC-BNNPTNT.doc
Dung lượng:  31,232 bytes   -   Số lần tải xuống:  1734
 5 Thông tư của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008 hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008 hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu
Tên file:  TT_90-2008_TT-BNN.pdf
Dung lượng:  124,523 bytes   -   Số lần tải xuống:  5232
 6 Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng
 Tải xuống
Tên file:  THONG_TU_85-2012-BTC.pdf
Dung lượng:  6,388,109 bytes   -   Số lần tải xuống:  3329
 7 Thông tư hướng dẫn xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
 Tải xuống
Tên file:  TT80 xac dinh tien chi tra DVMTR.pdf
Dung lượng:  3,732,686 bytes   -   Số lần tải xuống:  3493
 8 Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 Tải xuống
Tên file:  TTLT-03-BKHDTBNNPTNT-BTC.pdf
Dung lượng:  7,540,659 bytes   -   Số lần tải xuống:  2821
 9 Thông tư liên tịch hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy
Tên file:  52-2008-TTLT-BNN-BTC.doc
Dung lượng:  228,864 bytes   -   Số lần tải xuống:  1569
 10 Thông tư liên tịch số 03 /2007/TTLT-BNV-BNN ngày 19/10/2007 Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 03 /2007/TTLT-BNV-BNN ngày 19/10/2007 Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm
Tên file:  03-2007-ttlt-bnv-bnn.doc
Dung lượng:  52,224 bytes   -   Số lần tải xuống:  11051
 11 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức Kiểm lâm
Tên file:  TT04.pdf
Dung lượng:  1,229,635 bytes   -   Số lần tải xuống:  18860
 12 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức Kiểm lâm
 Tải xuống
Tên file:  TT04.pdf
Dung lượng:  1,229,635 bytes   -   Số lần tải xuống:  4672
 13 Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp
Tên file:  TTLT07.zip
Dung lượng:  85,403 bytes   -   Số lần tải xuống:  6973
 14 Thông tư liên tịch số 10/2013/BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 Tải xuống
Tên file:  10-2013-TTLT-BNNPTNT-BKHDT.pdf
Dung lượng:  2,017,180 bytes   -   Số lần tải xuống:  2448
 15 Thông tư liên tịch số 101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 20/12/2001 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây trồng lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 20/12/2001 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây trồng lâm nghiệp
Tên file:  101-2001-TTLT-BTC-BNN&PTNT.doc
Dung lượng:  46,080 bytes   -   Số lần tải xuống:  2097
 16 Thông tư liên tịch số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 21/8/1999 Hướng dẫn trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 21/8/1999 Hướng dẫn trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép
Tên file:  102-1999-TTLT-BTC-BNNPTNT.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  2414
 17 Thông tư liên tịch số 109/2000/TTLT/BNN-BTC ngày 20/10/2000 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 109/2000/TTLT/BNN-BTC ngày 20/10/2000 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh
Tên file:  109-2000-TTLT-BNN-BTC.doc
Dung lượng:  92,672 bytes   -   Số lần tải xuống:  1406
 18 Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP ngày 6/12/2002 Hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP ngày 6/12/2002 Hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng
Tên file:  144-2002-TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP.doc
Dung lượng:  51,712 bytes   -   Số lần tải xuống:  2305
 19 Thông tư liên tịch số 147/2002/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH ngày 27/12/2002 Hướng dẫn một số điểm về việc xác nhận thương binh hoặc liệt sĩ đối với lực lượng kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 147/2002/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH ngày 27/12/2002 Hướng dẫn một số điểm về việc xác nhận thương binh hoặc liệt sĩ đối với lực lượng kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng
Tên file:  147- 2002- TTLT-BNNPTN-TBLDTBXH.doc
Dung lượng:  80,384 bytes   -   Số lần tải xuống:  1625
 20 Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Tên file:  19-2007-TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC.doc
Dung lượng:  261,120 bytes   -   Số lần tải xuống:  5135
 21 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính
 Tải xuống
Tên file:  Thong tu 20 sua doi 61.pdf
Dung lượng:  849,196 bytes   -   Số lần tải xuống:  2068
 22 Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương
Tên file:  22-TTLT-BNN-BNV.doc
Dung lượng:  62,464 bytes   -   Số lần tải xuống:  11872
 23 Thông tư liên tịch số 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Tên file:  44-2007-TTLT-BTC-BKHCN.doc
Dung lượng:  163,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  3688
 24 Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Tên file:  TTLT45BTC.doc
Dung lượng:  47,735 bytes   -   Số lần tải xuống:  1732
 25 Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 02/5/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 02/5/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010
Tên file:  TT58-2008-BNN.doc
Dung lượng:  157,696 bytes   -   Số lần tải xuống:  2008
 26 Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng
Tên file:  61-2007-ttlt-bnn-btc.doc
Dung lượng:  72,704 bytes   -   Số lần tải xuống:  3120
 27 Thông tư liên tịch số 62/2000/TTLT/BNN-TCĐC ngày 06/6/2000 Hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 62/2000/TTLT/BNN-TCĐC ngày 06/6/2000 Hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tên file:  62-2000-TTLT-BNN-TCDC.doc
Dung lượng:  94,720 bytes   -   Số lần tải xuống:  2350
 28 Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Tên file:  62-2005-TTLT-BTC-BNNPTNT.doc
Dung lượng:  74,752 bytes   -   Số lần tải xuống:  3010
 29 Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132 /2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều
Tên file:  64-2006-TTLT-BNN-BNV-BTC.doc
Dung lượng:  90,112 bytes   -   Số lần tải xuống:  2066
 30 Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03/9/2003
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03/9/2003 Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tưởng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
Tên file:  80-2003-TTLT-BNN-BTC.doc
Dung lượng:  73,728 bytes   -   Số lần tải xuống:  2889
  1/3 
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH