Văn bản điều hành
#Tên tài liệu
 1 Công điện số 10/CĐ/BNN- KL, ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công điện số 10/CĐ/BNN- KL, ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng
Tên file:  Congdien-BVR-15Feb.doc
Dung lượng:  74,240 bytes   -   Số lần tải xuống:  2072
 2 Công văn 209/KL-TTPC ngày 05/3/2008 của Cục Kiểm lâm về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị Định 159/2007/NĐ-CP trong lực lượng Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn 209/KL-TTPC ngày 05/3/2008 của Cục Kiểm lâm về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị Định 159/2007/NĐ-CP trong lực lượng Kiểm lâm
Tên file:  209-kl-ttpc.doc
Dung lượng:  61,952 bytes   -   Số lần tải xuống:  5439
 3 Công văn số 137/BNN-KL ngày 07/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 137/BNN-KL ngày 07/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007
Tên file:  137_bnn_kl.pdf
Dung lượng:  273,847 bytes   -   Số lần tải xuống:  2213
 4 Công văn số 16/KL-THTK ngày 07/01/2008 của Cục Kiểm lâm về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 16/KL-THTK ngày 07/01/2008 của Cục Kiểm lâm về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007
Tên file:  16_kl_thtk.pdf
Dung lượng:  374,995 bytes   -   Số lần tải xuống:  2137
 5 Công văn số 2007/TTg-KTN ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 2007/TTg-KTN ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009
Tên file:  2007-ttg-ktn.pdf
Dung lượng:  794,960 bytes   -   Số lần tải xuống:  2892
 6 Công văn số 203/BNN-KHCN ngày 09/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguôn mở
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 203/BNN-KHCN ngày 09/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguôn mở
Tên file:  203_bnn_khcn.pdf
Dung lượng:  399,059 bytes   -   Số lần tải xuống:  1692
 7 Công văn số 224/KL-TTPC ngày 10 tháng 3 năm 2008 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ về tổ chức điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 224/KL-TTPC ngày 10 tháng 3 năm 2008 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ về tổ chức điều tra hình sự của cơ quan Kiểm lâm
Tên file:  cvhd.doc
Dung lượng:  178,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  3886
 8 Công văn số 2312/BNN-TCCB ngày 05/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên Kiểm lâm viên chính năm 2009
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 2312/BNN-TCCB ngày 05/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thi nâng ngạch Kiểm lâm viên lên Kiểm lâm viên chính năm 2009
Tên file:  DeanthinangngachKiemlam.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  5434
 9 Công văn số 2963/BNN-KL ngày 26/10/2007 về việc triển khai đề án giao rừng, cho thuê rừng và đề án nương rẫy
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 2963/BNN-KL ngày 26/10/2007 về việc triển khai đề án giao rừng, cho thuê rừng và đề án nương rẫy
Tên file:  Congvan-CDao-GR-NR-24Oct.doc
Dung lượng:  72,192 bytes   -   Số lần tải xuống:  1981
 10 Công văn số 3419/BNN-KL ngày 12/12/2007 về việc hướng dẫn khai thác, vận chuyển, cất giữ gỗ rừng trồng nhóm IA
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 3419/BNN-KL ngày 12/12/2007 về việc hướng dẫn khai thác, vận chuyển, cất giữ gỗ rừng trồng nhóm IA
Tên file:  3419.pdf
Dung lượng:  1,109,146 bytes   -   Số lần tải xuống:  6231
 11 Công văn số 3595/BNN-KL, ngày 28/12/2007 về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy
 Tải xuống
Tên file:  cong van don doc thuc hien 2 de an_26.Dec.doc
Dung lượng:  57,856 bytes   -   Số lần tải xuống:  2183
 12 Công văn số 476/KL-VP ngày 22/5/2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả hội thao, hội diễn văn nghệ
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 476/KL-VP ngày 22/5/2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm Báo cáo kết quả hội thao, hội diễn văn nghệ
Tên file:  CVbaocaoBo.doc
Dung lượng:  40,960 bytes   -   Số lần tải xuống:  1871
 13 Công văn số 599/KL-VP Triển khai một số công tác của các Vườn quốc gia
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 599/KL-VP Triển khai một số công tác của các Vườn quốc gia
Tên file:  CVtrienkhai.doc
Dung lượng:  36,864 bytes   -   Số lần tải xuống:  2089
 14 Công văn số 6936/BNN-KL, ngày 18/12/2007 Về chế độ thông tin, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2008
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 6936/BNN-KL, ngày 18/12/2007 Về chế độ thông tin, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2008
Tên file:  CV_yeu_cau_bao_cao_thong_tin_chay_rung,_pha_rung.doc
Dung lượng:  39,936 bytes   -   Số lần tải xuống:  2047
 15 Công văn số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009 của Thủ tường Chính phủ về báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009 của Thủ tường Chính phủ về báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng
Tên file:  80-TTg-KTN.pdf
Dung lượng:  1,084,791 bytes   -   Số lần tải xuống:  4738
 16 Công văn số 846/KL-VP ngày 20/8/2009 của Cục Kiểm lâm việc thực hiện chế độ báo cáo
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Công văn số 846/KL-VP ngày 20/8/2009 của Cục Kiểm lâm việc thực hiện chế độ báo cáo
Tên file:  thuchienchedobaocao.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  1996
 17 Thông báo số 143/KL-THDL ngày 20/02/2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm kế hoạch ứng dụng phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông báo số 143/KL-THDL ngày 20/02/2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm kế hoạch ứng dụng phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm
Tên file:  143-KL-THDL.doc
Dung lượng:  74,240 bytes   -   Số lần tải xuống:  1708
 18 Thông báo số 206/KL-VP ngày 05 tháng 3 năm 2008 về bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Thông báo số 206/KL-VP ngày 05 tháng 3 năm 2008 về bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm
Tên file:  thongbao.pdf
Dung lượng:  253,289 bytes   -   Số lần tải xuống:  2589
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH