Thông báo

Cục Kiểm lâm ban hành văn bản số 417/KL-QLR ngày 24/7/2019 gửi Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng năm 2019