Tin tức sự kiện

Triển khai cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2021 và cải thiện phần mềm, cơ sở dữ liệu diễn biến rừng