Tin tức sự kiện

Kỷ niệm ngày lâm nghiệp Quốc tế - 21/3


Vào năm 2012 Đại hội đồng Liên Hiệp quốc đã công bố lấy ngày 21/3 hàng năm làm ngày Lâm nghiệp Quốc tế. Đây là ngày để kỷ niệm và nâng cao nhận thức về sự quan trọng của các loại rừng. Vào mỗi ngày Lâm nghiệp Quốc tế, các nước đã khuyến khích những nỗ lực của địa phương, quốc gia và quốc tế để tổ chức các hoạt động liên quan đến lâm nghiệp, đến rừng như các chiến dịch trồng rừng. Chủ đề cho mỗi năm để kỷ niệm ngày lâm nghiệp thế giới được lựa chọn bởi Tổ chức Đối tác về Lâm nghiệp. Chủ đề năm 2019 được xác định là Rừng và Giáo dục./.