Thông báo

Trang phục Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được quy định theo Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng