Thông báo

Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 433/KL-QLR ngày 22/10/2021 về việc hướng dẫn cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2021. Đề nghị Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện