Hoạt động đoàn

Quyết định số 107/QĐ-TNB ngày 31/12/2009 về việc xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn năm 2009