Hoạt động đoàn

Kế hoạch số 14/KH-KTBD về việc kiểm tra thực hiện công tác đoàn năm 2009