Hoạt động đoàn

Chương trình hành động của BCH Đoàn Bộ thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Bộ Nông nghiệp &PTNT"