Diễn biến rừng, ứng dụng khoa học công nghệ

Hướng dẫn khai thác thông tin các điểm cháy (hotspot) trực tuyến