Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam, 21/5/1973-21/5/2018!
Văn bản Cites

Chi thi 3417/CT-BNN-KL Về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Số: 3417 /CT-BNN-KL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã

Trong những năm gần đây, với những nỗ lực thực thi pháp luật của các ngành, các cấp, công tác quản lý động vật hoang dã và hoạt động gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn cả nước ngày càng tiến bộ. Hoạt động gây nuôi sinh sản động vật hoang dã hợp pháp phát triển mạnh ở nhiều địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận dân cư, mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể thông qua xuất khẩu, góp phần xoá đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ cho công tác bảo tồn loài trong trong môi trường hoang dã, duy trì nguồn gien động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Tuy nhiên, tình trạng mua, bán, săn bắt, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu trái pháp luật động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất của chúng còn diễn ra ở nhiều nơi, có nơi các hành vi này còn có cả yếu tố người nước ngoài. Một số cơ sở gây nuôi động vật hoang dã chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về nguồn gốc động vật, điều kiện chuồng trại, an toàn, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, gần đây một số cơ sở để động vật hoang dã sổng chuồng gây thiệt hại tính mạng cho người nuôi, gây tâm lý thiếu an toàn trong cộng đồng dân cư liền kề.

Để đảm bảo thực hiện đúng đắn các quy định của pháp luật và các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia trong quản lý động vật hoang dã, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý động vật hoang dã tại Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trong đó tập trung vào những công việc sau đây:

a) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật trong việc quản lý động vật hoang dã (kể cả sản phẩm, dẫn xuất của chúng) và hoạt động gây nuôi động vật hoang dã đến người dân; vận động cán bộ, công chức và nhân dân không vi phạm pháp luật, không sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp.

b) Quy định cụ thể về điều kiện gây nuôi các loài động vật hoang dã phù hợp với thực tế địa phương và quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ.

c) Tổ chức hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đang nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã đăng ký và thực hiện việc quản lý trại nuôi theo quy định của pháp luật. Rà soát tất cả các trại nuôi động vật hoang dã. Chỉ tiếp tục cho phép những trại đáp ứng các điều kiện theo đúng quy định của pháp luật được tiếp tục hoạt động; đặc biệt về đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người nuôi và cộng đồng, chủ trại nuôi phải cam kết chịu trách nhiệm về các hậu quả của hoạt động nuôi động vật gây ra. Đối với các loài động vật hoang dã thông thường, tổ chức cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng cho các tổ chức, cá nhân khi đáp ứng được các yêu cầu.

d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu trái phép các loài động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất của chúng trên địa bàn.

đ) Thực hiện nghiêm túc và kịp thời chế độ báo cáo về tình hình quản lý các trại nuôi động vật hoang dã về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định hiện hành.

2. Giao Cục Chăn nuôi phối hợp với các cơ quan có liên quan từng bước nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn chuồng trại và điều kiện nuôi những loài động vật có nguồn gốc hoang dã, ưu tiên đối với những loài động vật hung dữ và những loài được gây nuôi phổ biến vì mục đích thương mại.

3. Giao Cục Kiểm lâm rà soát, đề xuất điều chỉnh phù hợp và hướng dẫn thực hiện kịp thời các quy định về quản lý động vật hoang dã, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh./.

Nơi nhận:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và MT;

- Hội Nông dân Việt Nam;

- Các Sở NN và PTNT, các Chi Cục Kiểm lâm;

- Các Cục, Vụ, Viện, Trường có liên quan thuộc Bộ;

- Lưu VT, VPCITES

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Cao Đức Phát


Số lượt đọc:  962  -  Cập nhật lần cuối:  11/11/2009 03:35:20 PM
CSDL kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2018 và báo cáo đúng thời hạn.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH