Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam, 21/5/1973-21/5/2018!
CITES

Thông báo kết quả cuộc họp phân cấp quản lý cho Văn phòng CITES phía Nam

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KIỂM LÂM


Số:      104    TB/KL-CTVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày    12    tháng  2    năm 2009

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Cục Trưởng Cục Kiểm lâm - Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại cuộc họp phân cấp việc cấp giấy phép CITES cho Văn phòng đại diện cơ quan quản lý CITES tại phía Nam

Ngày 6/2/2009, Cục Kiểm lâm đã tổ chức cuộc họp với Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Cơ quan đại diện Cơ quan CITES Việt Nam tại phía Nam, Cơ quan Kiểm lâm vùng III để bàn biện pháp tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường năng lực thực thi của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BNN-KL ngày 31/1/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 1016/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Cơ quan đại diện của Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại phía Nam (Cơ quan đại diện CITES phía Nam).

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng CITES Việt Nam về các căn cứ pháp lý quy định tại Công ước CITES, các Nghị quyết của các nước thành viên và pháp luật Việt Nam, năng lực hoạt động của Cơ quan đại diện CITES phía Nam và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Cục trưởng Cục Kiểm lâm - Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam chỉ đạo như sau:

1. Kể từ ngày 01/4/2009, phân cấp cho Cơ quan đại diện CITES phía Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý, cấp, thu hồi giấy phép, chứng chỉ CITES xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu cho các tổ chức, cá nhân tại các tỉnh, thành phố: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang.

2. Giao Văn phòng Cục làm các thủ tục biệt phái ông Thái Truyền, Phó Giám đốc Cơ quan Kiểm lâm vùng III làm chuyên trách Phó trưởng Cơ quan đại diện CITES phía Nam từ ngày 1/3/2009, lương và các chế độ khác do Cơ quan Kiểm lâm vùng III chi trả theo quy định hiện hành; thực hiện việc tuyển dụng cán bộ cho Cơ quan CITES Việt Nam theo quy định của Nhà nước, đồng thời tiếp tục tham mưu đề xuất với Nhà nước về việc bổ sung biên chế cho Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam theo Đề án đã được Bộ duyệt.

3. Giao Văn phòng CITES Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- Dự thảo văn bản phân cấp cho Cơ quan đại diện CITES phía Nam như mục 1 trên đây;

- Thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và đưa lên trang web trước ngày 1/3/2009 về việc phân cấp cho Cơ quan đại diện CITES phía Nam.

- Hướng dẫn việc thực thi Công ước cho Cơ quan CITES phía Nam. Trước mắt, bố trí cán bộ của Văn phòng trực tiếp hướng dẫn việc quản lý và cấp giấy phép từ ngày 15/3 đến 15/5/2009, thực hiện các hoạt động về hợp tác quốc tế, quản lý trại nuôi từ ngày 1/5 - 30/5/2009 tại Cơ quan đại diện CITES phía Nam.

- Cung cấp tem đảm bảo và các tài liệu, hồ sơ có liên quan cho Cơ quan CITES phía Nam trước ngày 15/3/2009.

4. Giao Cơ quan Kiểm lâm Vùng III làm các thủ tục biệt phái và tạo điều kiện cho hai cán bộ làm toàn thời gian cho Cơ quan đại diện CITES phía Nam; quản lý tài chính và kinh phí của Cơ quan CITES phía Nam theo quy định hiện hành.

5. Giao Cơ quan đại diện CITES phía Nam thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì tổ chức triển khai việc quản lý, cấp, thu hồi giấy phép, chứng chỉ CITES được phân cấp từ ngày 1/4/2009 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ước CITES.

- Chủ trì phối hợp với Cơ quan Kiểm lâm vùng III xây dựng quy chế phối hợp công tác trước ngày 1/3/2009, đặc biệt sự phối hợp với đội cơ động của Cơ quan Kiểm lâm vùng trong việc thực thi Công ước.

- Xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ của Cơ quan trước ngày 15/3/2009.

- Chịu trách nhiệm in phôi giấy phép theo mẫu và mua sắm các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ được phân công; treo bảng quy trình tiếp nhận hồ sơ, cấp phép tại trụ sở cơ quan trên cơ sở minh bạch, công khai theo quy định về cải cách hành chính.

- Chủ trì phối hợp với Cơ quan Kiểm lâm vùng III phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có năng lực để bổ sung, luân chuyển cán bộ cho Cơ quan đại diện CITES phía Nam; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà trong khi thi hành công vụ.

- Xây dựng quy trình báo cáo theo tuần, tháng cho Cơ quan quản lý CITES và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

6. Hệ thống số giấy phép CITES và giấy phép áp dụng từ ngày 1/4/2009 như sau:

- Hệ thống số giấy phép CITES:

          + Văn phòng CITES Việt Nam:       xxVNYYYYN/CT-KL

          + Cơ quan CITES phía Nam:                    xxVNYYYYS/CT-KL

- Hệ thống số giấy phép (cho các loài không thuộc Phụ lục CITES):

          + Văn phòng CITES Việt Nam:       xxVNYYYYN/KL-NC

          + Cơ quan CITES phía Nam:                    xxVNYYYYS/KL-NC

Trong đó xx là hai số cuối của năm cấp, VN là mã quốc gia, YYYY là dãy số thứ tự được tính từ 0001, N là do Văn phòng CITES cấp, S là do Cơ quan CITES phía Nam cấp.

Cục Kiểm lâm thông báo để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (báo cáo)

- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (báo cáo);

- Lãnh đạo Cục Kiểm lâm;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Bộ (bộ phận cải cách hành chính);

- Cơ quan đại diện CITES phía Nam, Cơ quan KL Vùng III, các phòng, VP, Đội thuộc Cục Kiểm lâm;

- Lưu VT, VPCITES.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  Đã ký

 

Nguyễn Hữu Dũng


 

 

 


Số lượt đọc:  2038  -  Cập nhật lần cuối:  13/02/2009 11:26:40 AM
CSDL kiểm kê rừng

Thông báo

Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2018 và báo cáo đúng thời hạn.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Để rừng mãi thêm xanh - Tập 1  
THƯ VIỆN ẢNH